องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]91
42 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 4 ก.ย. 2562 ]332
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]81
44 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]115
45 การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการแก่ประชาชน [ 15 ก.พ. 2562 ]42
46 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2565) [ 14 ก.พ. 2562 ]38
47 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ม.ค. 2562 ]8
48 ประกาศกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 10 ม.ค. 2562 ]38
49 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 8 ม.ค. 2562 ]248
50 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 28 ธ.ค. 2561 ]55
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11