องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตรม. ใบอนุญาติกิจการตลาด ใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.
          ทั้งนี้แม้จะมีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องขออนุญาต ขอรับรองการแจ้ง และขอต่อใบอนุญาตตามปกติ  ซึ่งกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 13พฤศจิกายน 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2563