องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ - สอบถาม
 

 


หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

            สำนักงาน อบต.นนทรี/ เบอร์โทรติดต่อภายใน
                           037-620314 , 037-620318 และ 037-620320          

นายก กด 102

รองนายก กด 112

ปลัด กด 103

หัวหน้าสำนักปลัด กด 104

ผอ.กองคลัง กด 105

ผอ.กองช่าง กด 106

ผอ.กองสาธารณสุขฯ กด 107

ผอ.กองการศึกษาฯ กด 108

พัสดุ/จัดเก็บรายได้ กด 109
 
นักพัฒนาชุมชน กด 110

 - งานป้องกัน กด 111
 - นิติกร กด 111
 - นักทรัพยากรบุคคล กด 111
 - สาธารณสุขฯ กด 11

วิเคราะห์ฯ กด 114

ธุรการ กด 0

แฟกซ์ กด 113