องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 


หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

            สำนักงาน อบต.นนทรี/ เบอร์โทรติดต่อภายใน
                           037-620314 , 037-620318 และ 037-620320          

นายก กด 111

รองนายก กด 112

ปลัด กด 103

หัวหน้าสำนักปลัด กด 104

ผอ.กองคลัง กด 105

ผอ.กองช่าง กด 106

ผอ.กองสาธารณสุขฯ กด 107

ผอ.กองการศึกษาฯ กด 108

พัสดุ/จัดเก็บรายได้ กด 109
 
นักพัฒนาชุมชน กด 110

 - งานป้องกัน กด 102
 - นิติกร กด 102
 - นักทรัพยากรบุคคล กด 102
 - สาธารณสุขฯ กด 102

วิเคราะห์ฯ กด 114

ธุรการ กด 0

แฟกซ์ กด 113